Organisationsnummer 802444-0458    (Tidigare Org. nr 857206-5897)

§ 1 Föreningens namn och säte

Föreningens namn är Nordiska Ciklidsällskapet och dess säte är Stockholm.

§ 2 Föreningens ändamål 

Föreningen har till ändamål att

främja intresset för ciklider inom akvariehobbyn i de nordiska länderna

verka för ett hållbart och ansvarsfullt utövande av ciklidhobbyn genom att

 • främja djurvälfärd inom ciklidhobbyn
 • stödja bevarandet av utrotningshotade ciklidarter
 • främja bevarandet av ciklidernas naturliga biotoper
 • främja hållbar fångst av ciklider i naturen

främja ett allsidigt utbud av ciklider på den nordiska marknaden genom exempelvis stimulerande av inhemsk seriös odling och prisvärd sund import

underlätta kontakt och verka för ett gott kamratskap mellan föreningens medlemmar genom till exempel tidningsutgivning, webbsida och stödjande av lokala grupper

stödja internationellt samarbete inom föreningens intresseområde

§ 3 Föreningens verksamhet 

Till föreningens centrala verksamhetsformer hör att arrangera Ciklidstämman med föredrag och diskussioner om ciklider, att utge medlemstidskriften Ciklidbladet och att upprätthålla en hemsida på internet. Föreningen skall förverkliga dessa verksamhetsformer i den omfattning föreningen har behov av och som föreningens ekonomi och tillgången till material medger.

§ 4 Medlemskap, antagning och uteslutning

Föreningen är öppen för alla som vill stödja föreningens ändamål och verksamhet. Om medlemskap ansöks genom inbetalning av medlemsavgiften. Medlemskapet träder ikraft då betalningen är inkommen till föreningens konto och är i kraft tillsvidare. Styrelsen har dock rätt att förkasta en enskild medlemsansökan. Beslutet behöver ej motiveras och över det kan besvär ej anföras.

Medlem kan utträda ur föreningen genom att skriftligen meddela styrelsen därom. Styrelsen kan även anse att en medlem har utträtt ur föreningen, om han har underlåtit att betala sin medlemsavgift senast inom det följande kalenderårets första kvartal. Erlagd medlemsavgift kan ej återkrävas.

Medlem vars uppträdande grovt strider mot föreningens ändamål, eller i övrigt är ämnat att skada föreningen och dess verksamhet, kan på beslut av styrelsen uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning skall med angivande av orsak skriftligen meddelas vederbörande. Genom uteslutningen upphör alla inbördes förpliktelser mellan föreningen och den uteslutne medlemmen.

Till hedersmedlem kan föreningen på beslut av styrelsen kalla person som förtjänstfullt verkat för föreningen eller dess syfte.

§ 5 Beslut om medlemsavgifterna

Årsmötet fastställer medlemsavgifternas storlek för det kalenderår som begynner närmast efter utgången av det kalenderår under vilket årsmötet hålls. För olika medlemskategorier liksom för medlemmar bosatta i olika länder kan medlemsavgifterna bestämmas till olika nivåer. Vid behov kan fastställda medlemsavgifter ändras vid extra möte.

Styrelsen kan besluta att hedersmedlem är befriad från skyldigheten att erlägga medlemsavgift för viss tid.

§ 6 Verksamhetsåret

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret 1.1 – 31.12. ´

§ 7 Föreningens årsmöte och extra möte

Årsmötet och extra mötet är föreningens högsta beslutande instans. Årsmötet skall hållas varje år, senast fyra månader efter verksamhetsårets slut. Styrelsen beslutar om tid och plats för årsmötet, som om möjligt skall förläggas i anslutning till Ciklidstämman, Akvariets Dag eller annat liknande arrangemang. Styrelsen kan även besluta att mötet ska hållas så, att alla medlemmar eller de medlemmar som så önskar, kan delta genom uppkoppling till mötet. Program och dagordning för mötet samt sättet för hur uppkoppling till mötet ska genomföras, fastställes av styrelsen. Varje medlem har rätt att deltaga vid årsmötet och har där såväl rösträtt som yttranderätt. Rösträtt får utövas genom fullmakt. Den som önskar utöva sin rösträtt genom att befullmäktiga annan skall skriftligen anmäla detta till styrelsens ordförande i god tid, dock senast två veckor före mötet.

På årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 • val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 • val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll
 • styrelsens verksamhetsberättelse
 • revisorernas berättelse
 • fråga om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna avseende förvaltningen under föregående verksamhetsår
 • beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
 • val av styrelseledamöter och suppleanter
 • val av två revisorer för följande verksamhetsår
 • val av valberedning
 • fastställande av medlemsavgifterna
 • behandling av övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

Styrelsen skall utlysa kallelse till årsmötet och till extra möte i Ciklidbladet eller på föreningens hemsida i kombination med brev till medlemmarna senast fyra veckor före mötet. Dagordning för mötet skall meddelas på föreningens hemsida senast två veckor före mötet. Om föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid årsmötet skall han skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i möteskallelsen för årsmötet. Extra möte hålles efter beslut av styrelsen eller efter skriftlig begäran ifrån minst tio (10) procent av det antal medlemmar som föreningen består av vid den tidpunkt begäran framställes. Föreningens beslut fattas med enkel majoritet om ej dessa stadgar annat föreskriver. Varje medlem har en röst. Omröstning är öppen om ej någon begär sluten omröstning. De för mötesprotokollet valda justeringsmännen fungerar som rösträknare. Vid lika röstantal äger mötesordföranden utslagsröst utom vid val då lotten skall avgöra.

§ 8 Styrelsen 

Styrelsen skall leda föreningens verksamhet och har rätt att fatta för föreningen bindande beslut. Styrelsen är ansvarig för föreningens tillgångar. Vidare åligger det styrelsens ledamöter att vaka över att föreningens stadgar efterlevs.

Styrelsen skall bestå av ordförande, 4-6 ledamöter och vid behov 1-2 suppleanter. Till styrelseledamot kan väljas endast medlem som uppnått 18 års ålder. Styrelsen väljs vid årsmötet för en mandatperiod av två år. Mandatperioden börjar genast efter årsmötet och slutar efter nästföljande årsmöte. Ledamöternas mandatperioder bör fördelas så att hälften väljs vid ett årsmöte och andra hälften vid följande årsmöte.

Styrelsen utser inom sig viceordförande, sekreterare och kassör och kan även utse inom sig eller tillsätta övriga funktionärer, såsom redaktör, medlemsansvarig, marknadsansvarig, webmaster och webinfoansvarig.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för denne av viceordföranden. Styrelsen är beslutför om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsesammanträde kan även ske genom telefonmöte eller annan liknande mötesform. Besluten som fattas vid styrelsesammanträde skall protokollföras skriftligen oberoende av mötesform. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av styrelsemötets ordförande.

Styrelsens ordförande är föreningens officielle representant. Kassören skall uppbära avgifter och verkställa utbetalningar för föreningens räkning samt föra föreningens räkenskaper. Räkenskaperna skall avse kalenderår och vara tillgängliga för revisorerna senast en månad före ordinarie årsmöte. Sekreteraren sköter föreningens korrespondens och för styrelseprotokoll.

§ 9 Teckning av föreningens namn

Föreningens namn tecknas, förutom av styrelsen, av två styrelseledamöter i förening eller av den som styrelsen därtill befullmäktigat.

§ 10 Revisorer och valberedning 

För granskning av föreningens verksamhet och räkenskaper skall föreningen ha två revisorer, vilka väljes av årsmötet för följande kalenderår. Revisorerna skall till årsmötet avge berättelse över verkställd granskning. Av berättelsen skall framgå huruvida bokslutet är uppgjort i enlighet med god bokföringssed och i övrigt gällande lagstiftning. Frågan om styrelseledamöternas ansvarsfrihet skall också behandlas. Årsmötet väljer även en valberedning bestående av två föreningsmedlemmar för att bereda och presentera förslag till de personval som skall göras på nästföljande årsmöte.

§ 11 Ändring av stadgarna, upplösning av föreningen 

Förslag avseende ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen kan göras av styrelsen eller skriftligen till styrelsen av minst tio (10) procent av det antal föreningsmedlemmar som föreningen består av vid den tidpunkt begäran framställes.. Förslaget skall presenteras i Ciklidbladet eller på föreningens hemsida och därefter behandlas på två på varandra följande möten, av vilka ett skall vara ordinarie årsmöte. Förslaget skall även presenteras i kallelsen till dessa möten. Förslaget skall, för att godkännas, understödas av minst 3/4 av de röster som avgetts vid omröstningen på vardera mötet. Beslut om upplösning ska även innefatta beslut om förfaringssätt med föreningens tillgångar.

Dessa stadgar har antagits vid årsmötet i Stockholm den 5 april 2009 och vid extra föreningsmötet i Göteborg den 13 oktober 2009 och har trätt i kraft vid sistnämnda tidpunkt. Ett tillägg rörande styrelsens möjlighet att sammankalla årsmöte eller extra årsmöte på webben har antagits (se § 7) vid årsmötet i Partille den 31/3 2012 och vid påföljande årsmöte i Växjö den 20/4 2013. Ändringar i § 2, § 4 2a och 3e momentet samt § 7 har antagits vid föreningens årsmöten 22.10.2020 och 8.4.2021 och har trätt i kraft vid sistnämnda tidpunkt.

keyboard_arrow_up