Nordiska Ciklidsällskapet baserar sin verksamhet på:

1. Respekt för cikliderna som levande varelser

2. Ansvar för naturen och klimatet

3. Handel med ciklider

4. Vetenskaplig metodik

1. Respekt för cikliderna som levande varelser

Vi respekterar varje ciklid som en levande varelse, som delar jorden med oss människor, som reagerar på smärta och skräck, som har rätt till en meningsfull tillvaro, sina beteenden, sin biotop, sin historia och sin framtid. Vi sköter våra ciklider på bästa möjliga sätt, ger dem levnadsförhållanden som svarar mot deras behov, och tar ansvar för att avliva dem på ett respektfullt sätt när vi inte längre kan ta hand om dem. Vi utvecklar inte egenskaper hos våra ciklider, som skadar eller minskar deras möjligheter att leva och fungera på ett naturligt sätt.

2. Ansvar för naturen och klimatet

Vi respekterar vår planets biologiska egenskaper och de naturlagar som styr. Vi vet att människan är bara en art av många och har utvecklats, lever nu och kommer att försvinna. På basen av sin överlägsna kvantitet utgör människan ett allvarligt hot mot naturen och vi har därför ett speciellt ansvar för att skydda naturen mot oss själva. Vi befrämjar ett hållbart uttag av ciklider ur naturen, som stöder lokalbefolkningens intresse att skydda och bevara ciklidernas levnadsmiljöer. Vi stöder fiskemetoder som inte förstör biotoperna. Vi är måna om att minimera antalet ciklider som dör eller skadas på vägen från fångstplatsen till våra akvarier. Vi stöder olika projekt och kampanjer som befrämjar skyddet av ciklider och ciklidbiotoper och deltar i att fästa uppmärksamhet vid miljö- och klimatfrågor.

3. Handel med ciklider och andra arter

Vi verkar för att skydda hotade arter i naturen och vi respekterar lokala lagar och internationella konventioner.

3.1 Röd markering: Handla ej under dessa förutsättningar

  • Handla ej med arter som ej är tillåtna enligt lagar och regler eller, utan tillstånd, intyg eller liknande, med arter som tas upp i internationella konventioner (CITES).
  • Handla ej med vildfångade arter som hotas i naturen på grund av fiske till akvarieindustrin.
  • Handla ej med vildfångade arter som är olagligt fångade eller exporterade, exempelvis från naturreservat, eller från länder där exportförbud råder.

Observera att detta inte är en komplett lista och att vårt fokus är på arter och fångstplatser som kan dyka upp i handeln.

3.1.1 Malawisjön

Rödlistade arter

Chidongo saulosi

Nationalparker

Länder med exportförbud

3.1.2 Tanganyikasjön

Rödlistade arter

Altolamprologus calvus Yellow

Enantiopus sp. ”kilesa”

Tropheus duboisi, ”maswa”

Tropheus moorii ”tanzania murago”

Tropheus moorii, ”Ilangi”

Nationalparker

Länder med exportförbud

3.1.3 Viktoriasjön och Östafrika

Rödlistade arter

Nationalparker

Länder med exportförbud

3.1.4 Västafrika

Rödlistade arter

Nationalparker

Länder med exportförbud

3.1.5 Övriga Afrika

Rödlistade arter

Nationalparker

Länder med exportförbud

3.1.6 Central- och Nordamerika

Rödlistade arter

Nationalparker

Länder med exportförbud

3.1.6 Sydamerika

Rödlistade arter

Nationalparker

Länder med exportförbud

3.1.7 Asien och Madagaskar

Rödlistade arter

Etroplus canarensis

Nationalparker

Länder med exportförbud

3.2 Gul markering: Tänk efter innan du handlar under dessa förutsättningar

Tänk efter innan du handlar med odlade arter som härstammar från arter listade under ”Röd markering” eller som du misstänker att punktlistan gäller för. Köp inte ciklider ifall du misstänker att de regelmässigt fångas utan tillstånd i syfte att odla stammar för försäljning. Ifall odlarna å andra sidan kan fylla marknadens behov av dessa arter minskar detta sannolikt på sikt behovet att tjuvfiska och exportera dem, vilket gör att du inte generellt avråds från att köpa arter som finns på listan – snarare tvärt om.

Tänk efter innan du handlar med arter som bedöms som hotade av andra orsaker än fiske till akvarieindustrin t.ex. har en hög hotkategori på IUCNs lista över hotade arter dvs. Endangered (EN) och Critically endangered (CR).

3.3 Grön markering: Fritt fram att handla under dessa förutsättningar

Vår utgångspunkt är att vildfångade arter i sig inte är problematiska att handla med. Ibland är det snarare tvärt om då lokal verksamhet stödjs och incitament för att bevara arter och miljöer förstärks. Se artikeln som vi länkar till nedan. Detta gäller förstås endast om fisket är hållbart och att fiske och export följer lagar och regler. Vi som förening kan däremot inte ge ”hela listan” med arter som är oproblematiska och inte heller ”hela listan” med arter som bör undvikas.

Odlade eller vildfångade fiskar – vad är bäst för miljön?

4. Vetenskaplig metodik

Vår världsbild baserar sig på att fenomen beskrivs med modeller i form av hypoteser som tagits fram med tillämpning av vetenskapliga metoder, som kan utsättas för en kritisk granskning och falsifieras eller verifieras och som har empiriskt underlag. Evolutionsläran är idag den bästa modellen för hur arter uppstår, utvecklas, lever och försvinner, som uppfyller de ovan nämnda kriterierna.

keyboard_arrow_up