CARES
Annons

Föreningsnytt
Av: Lars Eldensjö

Protokoll från NCS årsmöte i Stockholm 99-03-28 1. Ordföranden hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2. Årsmötes deltagarna beslöt att årsmötet var stadgeenligt utlyst. 3. Efter föredragning av dagordning, godkände årsmötet den. 4a. Årsmötet valde Kjell Fohrman till mötesordförande. b. Till mötessekreterare valdes Carl-Axel Peterson. 5. Årsmötet beslutade att välja Rudi Luff och Anders Castewik till justeringsmän. Vilka jämte Ordfö ...