Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Årsmötesprotokoll 98-03-29
Av: Carl-Axel Peterson

Årsmötesprotokoll Göteborg 98-03-29 §1. Årsmötets öppnande: Ordföranden hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat. §2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande: Årsmötes deltagarna beslöt att årsmötet var stadgeenligt utlyst. §3. Godkännande av dagordning: Efter föredragning av dagordning, godkände årsmötet den. §4 Val av mötets ordförande och sekreterare a) Årsmötet valde Kjell Fohrman till mötesordförande. b) Till mötessekreterare ...