Nordiska Ciklidsällskapet
Ciklidbladet - Nordens bästa akvarietidning

Sponsor

Vad betyder namnet?

Av: Don S. Johnson


Innehåll:
Ciklidfronten
P. Subocellatus
En lathund för att själv tillverka Tanganyika-vatten
Välkommen till "Wallys" värld!
Vad betyder namnet?
DISKUS - odling och skötsel IV
Norrköpings Akvarieförening inbjuder till en heldagsträff
Sandciklider
NCS frågehörna
Meddelanden från Internet
Nyanmälningar förstagångsodlingen
Godkända förstagångsodlingar 1993
Om artikeltävlingen 1993-94
Etroplus - Cichliderne fra Asien
Importnytt från Aquarium Malawi
Enantiopus melanogenys och E. spec. "Kilesa" - Två Tanganyika-sandlekare
Ciklidmötet i Göteborg
Ciklidmöte i Göteborg
* Materialet har hämtats från CompuServe's dator informations serviceFISHNET.
De flesta hobbyister refererar till de systematiska fisknamnen som"latinska namn". Nåväl, de flesta namnen är på latin, men något somkanske förvånar dig är att rätt många av de systematiska namnenhärstammar från grekiskan och skrivs med latinska ändelser. Hobbyistervägrar ofta att använda fiskens systematiska namn, även om de anseratt terminologin är nödvändig för att undvika förvirring: Många fiskar ärkända under olika populärnamn i olika delar av världen, ibland t.o m. iolika delar av en och samma stad.
Att inte använda systematiska namn är inget annat än intellektuelllathet. Alla i akvariehobbyn inblandade behöver någon gång bekräfta enidentifikation. Försök själv någon gång att identifiera en inte alltförvanlig fisk genom dess populärnamn.
Redan de gamla grekerna...
Det första försöket att dela djurvärlden i någon form av grupperinggjorde Aristoteles. Han försökte att dela upp djuren genom tvåhuvudprinciper: De blodfyllda - inkluderande fyrfota levandefödare,fyrfota äggläggare, valar och deras likar samt fiskar - och de utan blod.Eftersom kroppsvätskorna hos många ryggradslösa djur är klar, utgickAristoteles från att dessa djur var utan blod. Aristoteles lära höll iårhundraden, och hans efterföljare fortsatte på den inslagna vägen. Enannan tidig klassificerare värd att nämna var Albertus Magnus (Albert denStore): Dominikan-munk och biskop av Regensburg i Tyskland, sominnan han drog sig tillbaka 1262 fullbordade ett verk om djur. Hans bokblev den första att inte bara ange djurens namn på grekiska och latin,utan också med en hänvisning till de lokala benämningarna. Kanske ärdet Albertus vi skall klandra för oenigheterna mellan populärnamnen ochde vetenskapliga namnen. Den man som helt riktigt kallas för zoologinsfader är Conrad Gesner. Gesner, som var läkare i 1500-talets Zürich, dog1565 av pesten. Före sin död skrev Gesner ett flertal böcker, varav denviktigaste Historia animalum skrevs 1551. I detta uppslagsverk försökteGesner att systematisera de djur han beskrev, men koncentrerade sigendast på utmärkande yttre skillnader. Volym IV av Historia animalisbehandlar fiskar och andra vattenlevande djur.
Carl von Linné
Vi har att tacka en svensk prästson för den nuvarande biologiskanomenklaturen. Läkaren Carolus Linnaeus avslutade sina medicinstudieri Uppsala vid 27 års ålder och blev sedermera (1741) professor i botanikvid samma universitet. Innan han erhölls sin professorstitel skrev han1735 en bok: Systema naturae. Boken hann tryckas i 16 upplagor föreförfattarens död. I 1753 års upplaga framförde Linnaeus sin teori om denbinära nomenklaturen, som vi fortfarande använder oss av idag. Dettablev hans största bidrag till biologivetenskapen.
Latinska namn
Eftersom Linnaeus skrev på latin, liksom alla lärda på hans tid, kom detatt bli gällande praxis att skriva vetenskapliga namn på latin, vilket vi ju fortsatt med ända till våra dagar. Även om Linnaeus (eller Carl von Linné som han hette efter att ha blivit adlad för sina vetenskapliga insatser) först inkluderade en rad framlagda regler för namngivning av växter och djur i Fundamenta botanica (1736), var det inte förrän 1867 som ett officiellt och universellt accepterat regelverk sattes i bruk. Det kallas Den Zoologiska Koden. Den publiceras och uppdateras av den internationella zoologiska kongressen. Koden anger rutiner för namngivning av familjer, släkten och arter.
Lär av namnen
Om man vet det vetenskapliga (eller mera korrekt - det systematiska)namnet hjälper det dig att göra dig en föreställning om en fisk som dualdrig har sett; att ge dig en inblick i deras matvanor eller en introduktion i deras historia.
T. ex. betyder "fasciatus" i en fisks namn att den är randig. "Major"anger att den är stor, "minor" att den är liten och "minimus" att den ärminst. En fisk med beteckningen "multifasciatus" har många ränder, och"octofasciatus" har åtta stycken ränder (octo=åtta).
Haplochromis paedophage från Viktoriasjön är, som namnet anger, ensom äter andras yngel. Scatophagus sp. kallas för dyng-ätare p.g.a. dessvana att finnas på platser med mycket utsläpp. I föregående fall, utomscatophagusen, har man trivialnamnet, eller det beskrivande namnet,sist, dvs. den andra delen av den binära nomenklaturen. Den förstadelen i namnet är familjenamnet. Familjenamnet kan vara ett substantiv,adjektiv, ett sammansatt ord eller ett egennamn. Den skrivs alltid med enversal första bokstav. Det därpå följande släktnamnet skrivs alltid meden gemen första bokstav, även om den härstammar från ett egennamn.
Ta t.ex. Pseudotropheus (=familjenamnet) joanjohnsonae, en fiskbeskriven och döpt efter min ex-fru. Notera att eftersom fisken namngivitsefter en kvinna har den latinets "ae"-ändelse, vilket anger femininum. Omnågon hade namngivit fisken för att hedra mig, hade den fått maskulinum-ändelsen "i" - "johnsoni". Ofta finns också ett tredje namn i djurensnamn. Det är "upphovsmannens" namn, d.v.s. den som först beskrevarten. När upphovsmannens namn anges inom parentes, som i t.ex.Pseudotropheus joanjohnsonae (Johnson), indikerar det att den flyttatstill annat släkte till följd av nya bevis av en ny person.
Ständiga ändringar...
Den systematiska vetenskapen revideras ständigt eftersom det helatiden framkommer nya fakta om de olika arterna. Det är frustrerande mennödvändigt för att kunna försäkra sig om riktigheten. Notera att även omsläkt eller familjenamnet ändras vid en revision, ändras inte derasspecifika namn och att den ursprungliga upphovsmannens namnkvarstår, i motsats till den som gjort revideringen (i exemplet dr. DigbyLewis).
Enda gången släktnamnet ändras är då, utan upphovsmannenskännedom, arten redan tidigare beskrivits. Det ursprungligapubliceringsnamnet har alltid företräde OM INTE den ursprungligabeskrivningen varit så obskyr, eller om inte den nya beskrivningen blivitvida spridd, allmänt vedertagen etc., med den påföljden att ett namnbyteskulle leda till stor förvirring och allmän oreda om det gamla namnetåtertogs. När upphovsmannens namn inte är satt inom parentes, som it.ex. Pseudotropheus socolofi Johnson, indikerar det att ingen revisionskett. Ännu.
Släkt- och artnamnet bildar det specifika namnet. Släktnamnet hjälpeross att placera in fisken i en grupp av närbesläktade grupper. Har manförstått detta så förstår man att alla Synodontis är närbesläktade, allaPseudotropheusar likaså. Eftersom "pseudo" betyder falsk kan vi draslutsatsen att upphovsmannen såg en likhet mellan Tanganyika-sjönsTropheus-släkte och denna. Och visst är det på det sättet att dessa fiskarfrån de två stora sjöarna i Afrika lever i liknande ekologiska nischer.
Trivialnamnen kan identifiera fiskens ursprungsmiljö. Pelvicahromispulcher hette tidigare P. kribensis och var då döpt efter Kribafloden ellerbyn Kriba, båda i belägna närheten av fiskens förekomstområde. Kannågon gissa varifrån den Nordamerikanska killin Pterolebias peruensiskommer? Man kan utläsa en fisks utmärkande drag från dess släktnamn.Betvivlar du att det är en chockerande upplevelse att hålla i en Malap-tecus electricus? Om du gör det, försök då att hålla i en elektrisk mal,men glöm inte att meddela mig resultatet.
Scalaren tillhör släktet Pterophyllum, vilket betyder lövlik, och somhänsyftar både till dess utseende och deras långsamma drivande sätt attsimma. Artnamnen är ofta beskrivande. Knappast någon tveksamhet omatt Betta splendens och Synodonitis decorus är vackra och dekorativafiskar. Ibland kan namnen vara svårbegripliga som i t. ex. Chanda ranga.I sådana fall härrör namnet troligen från ett inhemskt namn eller uttryck.
Jag hoppas att jag förmått dig att ägna en stund åt dina akvariefiskarsnamn. Som du ser kan lite kunskaper minska förvirringen kringpopulärnamnen och dessutom ge en bredare kunskap om dina fiskar - ärinte det just det vår hobby handlar om?