Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Revisionsberättelse verksamhetsåret 1988/1989
Av: Anders Holmgren

Undertecknad, som är utsedd till föreningens revisor får härmed meddela följande.
Föreningens räkenskaper är skötta enligt god redovisningssed. Balans och resultaträkning är upprättade och i överensstämmelse med föreningens tillgodohavande på bank respektive postgiro.
Kontant kassan är ej räknad.

Som revisor i föreningen rekommenderar jag att styrelsen beviljar ansvarsfrihet för det avslutade redovisningsåret.

Lund 1989-10-16
Anders Holmgre ...