CARES
Annons

Sexual selection in Pomatoschistus - nests, sperm competition, and paternal
Av: Ola Svensson

(fullständig titel: Sexual selection in Pomatoschistus - nests, sperm competition, and paternal care. (Lekmannasammanfattning)) Sexuell selektion uppstår när olika individer har olika fortplantningsframgång och därmed sprider sina gener till nästa generation i olika stor utsträckning. Min avhandling undersöker olika aspekter viktiga för den sexuella selektionen, nämligen bobygge, spermiekonkurrens, faderskap, hanlig vård av avkomman samt relationen mellan dessa. ...