Nordiska Ciklidsällskapet
Ciklidbladet - Nordens bästa akvarietidning

Sponsor

Boulengerochromis microlepis

Av: Kjell Fohrman


Innehåll:
Ciklidfronten
Tropheus - Himmel eller helvete?
Belysning av akvarium
Ps. tropheops sp. "Red Fin"
Norsk Cichlide Forbunds Cichlidetreff i Drammen
Recension av Ciklidårsboken - Volym 4
En motgång kommer sällan ensam
Colombia 1993. Del III
Odla dina Ancistrus
Cypr. sp. lept. "Cameron Bay Jumbo"
Kvalitet på odlad fisk
Boulengerochromis microlepis
Importnytt från Åleds Akvarium
NCS frågehörna
NCS verksamhetsberättelse 1993
Förstagångsodlingen
Akvarie Symposium 94
Boulengerochromis microlepis blir som fullvuxen drygt 70 cm och är en avvärldens allra största ciklider, kanske t.o.m. den allra största.
Den är en utpräglad rovfisk och fångar sitt byte genom att förfölja dem.Det finns lite olika rapporter om hur leken går till i sjön.
Några (Brichard och Coulter) menar att de gräver stora bon innan deleker. Andra (Kuwamura och Konings) menar att äggen läggs på en flat sten,på flera mindre stenar eller på tomma snäckskal. När äggen efter någradagar är kläckta flyttas larverna från boet till en liten fördjupning.Dessa fördjupningar är troligtvis övergivna Cyathopharynx furcifer-bon.
En sak som är anmärkningsvärt, är det stora antalet yngel som uppskattastill mellan fem och tiotusen. Poll (1956) undersökte många vuxna individeroch fann att mag- och tarmkanalen hos sexuellt mogna individer vartillbakabildad. Han drog slutsatsen att arten endast leker en gång. WangKuo-Jung, som odlat B. microlepis i stora betongbassänger, har kommit framtill samma slutsats. När äggen togs bort omedelbart efter att de hadelagts, så lekte ett par tre gånger inom en månad.
I fångenskap har B. microlepis odlats i bassänger, men det har fram tillsnu inte funnits några kända rapporter om odling i akvarier. Två hobbyodlarei Eskilstuna, Sverige (Rasmus Plomin och Kenneth Bengtsson) har nämligenlyckats och denna rapport är baserat på en intervju med dem.
Sommaren 1991 köpte de i en akvarieaffär 8 st yngel som var ca. 6-8cm.Dessa var vildfångade och hade nyligen kommit in med en sändning frånZambia. Alla åtta placerades i ett akvarium på 250 l där de växte mycketsnabbt. Efter 8-9 månader då de var ca. 15 cm, började de slåss och inom enkort period hade fem stycken dödats. De tre återstående flyttades över tillett akvarium på 500 l med stora malawiciklider. Här fungerade det betydligtbättre och de slogs nu inte längre med varandra. De är dock tuffa och harlätt för att hävda sig gentemot andra fiskar. När de köptes in var deguldgula med ett blått skimmer, men färgen hade nu förändrats till grå-gulamed silverprickar. De växte fortfarande snabbt och efter ca 6 månaderbörjade de slåss igen och de flyttades över till ett 850 liters akvarium.
Våren 1993 hade de hunnit bli ca 30 cm och de började visa tendens tillatt para ut sig. Av de tre återstående visade sig två vara hanar och enhona (honan är något mindre). Fiskarna hade nu en guldgul buk men var iövrigt askgrå. Silverprickarna var kvar men var inte längre såframträdande. Övriga fiskar plockades nu ut ur akvariet, förutom enAristochromis christyi-hona och en Labeotropheus fuelleborni-hona sombehölls som "strykfiskar". De två som parat ut sig, blev nu mycketaggressiva gentemot den andra hanen och i striderna mellan dessa blev dennahane så skadad att den blev blind. Honan grävde nu en stor krater ochförsökte få hanen intresserad av att leka, men utan resultat. Tiden gickoch de växte snabbt (hanen 45 cm, honan 40 cm) på en diet av räkor ochpellets. Hanen började nu anta en betydligt vackrare färg. Den blev heltguldgul med markerade silverprickar och ett blått kindparti. En mycketvacker bjässe. Honans grundfärg var också guldgul, men betydligt mertigrerad i en svart kulör. Ju närmare leken desto mer markerad blevteckningen.
Lek 1
Honan slutade äta och började gräva en stor krater (ca.40 cm diameter)ända ner till bottenglaset. En vecka efter att honan slutat äta (18/11 1993) lekte de. Dessvärre lekte de på morgonen (samma tidpunkt även övrigagånger) och därför finns det inte någon ögonrapport över hela lekensförlopp. Det är dock honan som hela tiden tar initiativet och lockar hanen.Han placerar sig ett par dm över lekplatsen, medan honan simmar rakt överlekplatsen ett par gånger under tiden som hon lägger ut äggen i rakasträngar. Efter att honan passerat över lekplatsen ett flertal gånger, gårhanen ner och befruktar äggen. Därefter återtar han sin plats ett par dmupp och honan simmar ånyo rakt över lekplatsen medan hon lägger strängarmed ägg o.s.v.
I den första leken las ca 400 ägg som vaktades av både honan och hanen.De brydde sig dock inte alls om "strykfiskarna" utan var bara aggressivagentemot den andra hanen. Två dagar efter leken var 75% av äggen borta, påtredje dagen alla. Honan började äta igen dag fyra.
Lek 2
Nästa lek skedde 13/12 1993. Även denna gång slutade honan äta en veckainnan leken. Denna gång las dock inte äggen i kratern utan på entegelpanna.
Nu var det ca 700 romkorn som kläcktes efter 3 dagar, då de flyttadestill en liten grop nedanför tegelstenen, dvs ej i kratern. Ynglen som nuvar ca 3mm stora vaktades mycket aggressivt av bägge föräldrarna. På denfjärde dagen sögs ynglen upp och flyttades till ett 300 liters akvarium.Föräldrarna var mycket arga och bet och slet i händerna och i slangen. Påfemte dagen var ynglen helt frisimmande och matades med nykläckt artemiaoch cyclops.
Dag sju började ynglen att dö i snabb takt, sannolikt beroende på attmaten var för stor. Istället fick de djupfryst röd plankton och de slutadedö. Idag (22/1 1994) finns det 50-75 yngel kvar. De växer mycket fort ochär nu ca 20 mm. Honan började äta igen dagen efter att ynglen flyttats.
Lek 3
Den 13/1 1994 lekte de igen. Denna gång grävde honan en krater som delekte i. I övrigt samma som tidigare, dvs honan slutade äta en vecka innanleken och det var återigen hon som var den klart pådrivande. Äggen (ca 1000st) las i botten av akvariet på bottenglaset. Efter två dagar var allaromkornen borta, sannolikt beroende på att hanen inte var redo.
Allmänt:
Paret är förhållandevis snälla mot de övriga akvarieinvånarna (medundantag för den andra hanen som får stå bakom pumpen). Till och med underleken får L. fuelleborni-honan (ca 15 cm) och A.christyi-honan (ca 20 cm)röra sig relativt fritt i akvariet.
Vattenvärdena verkar inte ha så stor betydelse. Vanligt kranvatten medett pH på ca 8 har använts, ca 50% av vattnet har bytts varje vecka